Acord entre el Ministeri de Funció Pública i les CCAA per modificar l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic

Les últimes declaracions del Secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, Francisco Hernández Spínola, asseguren que es preveu aprovar pròximament el projecte de Llei de Funció Pública i de l’Administració de l’Estat i s’està treballant per a desenvolupar l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic amb l’objectiu d’agilitar els processos selectius, que en paraules del propi Spínola “s’eternitzen”. Aquesta situació està vinculada de manera estreta amb les jubilacions massives que es produiran en els pròxims 10 anys (aproximadament el 50% del personal funcionari de l’Estat). Per això, resulta de vital importància definir sistemes selectius eficients i àgils que permetin atreure i seleccionar talent.

D’altra banda, es proposa també regular la figura del personal interí a fi d’evitar l’alt nivell de temporalitat en l’Administració.  Cal destacar que la regulació de la temporalitat implicaria la modificació de l’article 10 del TREBEP creant així una solució legislativa per al personal interí.

D’altra banda, Spínola ha declarat recentment que el Govern negocia també una pujada del 0,3%, que se sumaria al 2% ja aprovat per a aquest any 2020.