Consultoria

Instruments de gestió de personal i política retributiva

Relacions i Valoracions de Llocs de Treball

La Relació i Valoració de Llocs de treball és l’instrument fonamental de gestió dels recursos humans de la institució. La RLT permet definir i ordenar els llocs de treball, establir els seus requeriments i característiques, i alhora possibilitar la promoció professional del personal per la via dels llocs de treball. Com a part del procés, […]

Propostes de millora de la plantilla

La Plantilla de Personal és el document que recull la relació de places de la institució, i té una importància fonamental en la gestió dels recursos humans. Així i tot, sovint es troben en elles múltiples errors i característiques alienes a la seva naturalesa, que dificulten i menyscaben la seva funció i la seva utilitat, […]

Anàlisi i descripció de llocs de treball

Un requisit fonamental per a un bon desenvolupament del sistema de recursos humans de la institució és la descripció tècnicament correcta dels llocs de treball. Aquesta, en la forma de fitxes descriptives d’aquests, recull el conjunt de llocs de treball de la institució, i inclou les seves funcions principals, els seus perfils i els seus […]

Sistemes de productivitat

El sistema de productivitat és l’instrument que permet recompensar l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès i iniciativa amb que els empleats exerceixen la seva funció. És una eina que ben utilitzada estimula a l’equip humà per a obtenir millors resultats, augmenta, l’eficàcia de l’organització, i permet construir una política retributiva més justa i equitativa. L’equip […]

Sistemes d’avaluació de l’acompliment

L’avaluació de l’acompliment, prevista en l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, va un pas més enllà del sistema de productivitat, i es configura com el procediment que mesura i valora la conducta professional i el rendiment o l’assoliment de resultats per part de l’empleat públic, podent vincular el seu efecte al conjunt de la carrera professional […]

Anàlisi de situació i definició de polítiques de personal

Plans d’ordenació de RRHH

Adequar l’estructura de llocs de treball de la institució als objectius d’aquesta implica conduir processos de millora mitjançant l’adequat dimensionament dels seus efectius, la seva distribució, la formació, la promoció professional, i la mobilitat. Per a conduir un procés com aquest, el Pla d’Ordenació Recursos Humans previst en l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic recull els […]

Dimensionament de plantilles

La plantilla objectiu o plantilla de referència és un instrument de planificació que té com a objectiu racionalitzar el creixement de personal i servir com a marc de referència per a adequar la dotació d’efectius i el seu perfil a les necessitats o objectius establerts. La plantilla necessària per a una institució no és única […]

Càrregues de treball

El dimensionament de les càrregues de treball és un element d’anàlisi complementària a uns altres, com la gestió per objectius, la definició de procediments o la valoració dels llocs de treball, integrants de models que persegueixen l’eficàcia i la qualitat en la prestació de serveis a partir de plans eficients de recursos humans. El desenvolupament […]

Auditoria de legalitat en Funció Pública i Dret Laboral

CGP analitzarà les actuacions de la institució, verificant que els actes, operacions i procediments de gestió s’han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin aplicables.

Diagnòstic de la situació del sistema de RR.HH.

El procés de diagnòstic del sistema de recursos humans de la institució comprèn una anàlisi dels diferents aspectes que configuren la gestió i el funcionament de l’aspecte més essencial de la institució, el seu personal. Conèixer els punts forts i punts febles del sistema és el primer pas necessari per a poder emprendre processos de […]

Plans d’igualtat

La legislació vigent estableix l’obligatorietat que les Administracions Públiques es dotin de plans d’igualtat, que permetin assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones així com evitar qualsevol situació de discriminació. Més enllà de l’obligació legal, són cada vegada més les institucions que busquen activament establir polítiques d’igualtat i en contra de […]

Definició del personal directiu

La gestió d’institucions complexes fa necessari reforçar el model de direcció professional, permetent l’existència de personal especialitzat en tasques de comandament, i fent possible una gestió i coordinació efectiva i professionalitzada. La definició del personal directiu s’estableix mitjançant el disseny de polítiques de gestió de personal específiques per a aquests professionals. L’equip de CGP condueix […]

Assistència tècnica en materia de selecció de personal

Disseny de processos i proves selectives

T’ajudem a dissenyar el procés i les proves que garanteixin alts nivells de fiabilitat i validesa en l’elecció del millor candidat o candidata, que és aquell que té les habilitats, coneixements, capacitats, actituds, aptituds i experiència per desenvolupar el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Redacció de bases de selecció

Les bases de selecció són la llei del procés de selecció i vinculen tant al tribunal com als candidats i candidates. Unes bases formal i tècnicament correctes eviten dubtes i reclamacions posteriors, alhora que garanteixen seguretat jurídica.

Desenvolupament d’entrevistes situacionals i de competències

La millor persona candidata és aquella que no només té els coneixements en la data de l’examen, sinó que disposa de les habilitats i capacitats d’adquirir al llarg del temps els recursos necessaris per un desenvolupament exitós. Aquesta avaluació s’ha de portar a terme per experts que garanteixin una total objectivitat i imparcialitat.

Assessorament als òrgans de selecció

Els tribunals han d’estar integrats per personal tècnic especialitzat, però no només en la materia objecte de seleccció, sinó també per experts en selecció de personal i perfils professionals que garanteixin la captació del talent.

Col.laboració i suport durant el procés

A banda dels membres del tribunal, en ocasions, es requereix de col.laboració externa per a la gestió de les sol.licitds, revisió de la documentació, assistència durant les proves, etc.

Carrera i desenvolupament dels RRHH

Plans de promoció interna

Plans de formació

Sistemes de reconeixement i motivació

Sistemes disciplinaris

Elaboració participativa de codis ètics

Sistemes de carrera horizontal

Plans d’ordenació de RRHH

Plans de funcionarització

Gestió per competències

Relacions laborals

Anàlisi i diagnòstic crític dels textos convencionals i recomanacions de millora

Redacció d’articulats, propostes de pactes, acords, convenis col·lectius

Suport estratègic, tècnic i jurídic a l’equip negociador de la institució

Assistència a la negociació de pactes, acords i convenis col·lectius

Disseny de sistemes de comunicació interna

Atenció i acompanyament als treballadors/es

Qualitat i millora organitzativa

Anàlisi, diagnòstic i propostes de millora de l’organització

Propostes de formes de prestació dels serveis

Disseny d’estructures organitzatives (organigrama)

Sistemes de gestió de compres i contractació

Cartes de serveis

Assistència per a la regulació del teletreball

Procediment administratiu

Millora i optimització de processos, plans de simplificació administrativa

Catàlegs, relacions i manuals de procediment

Plans de millora de la contractació pública

Govern, direcció i planificació

Plans de millora de l’organització de l’equip de govern

Transparència i bon govern

Pla de mandat/actuació municipal/legislatura

Plans d’actuació sectorial

Millora de l’equip directiu

Assessorament jurídic especialitzat

Notes, dictàmens, informes jurídics en RR.HH., procediment administratiu, contractació pública, qualitat i millora organitzativa

Assistència lletrada

Planificació estratègica

Elaboració de plans estratègics

Implementació de polítiques públiques

Avaluació de serveis, programes i polítiques públiques