Edició de manuals i formació

Des de CGP, hem adaptat la nostra activitat per a poder continuar donant servei a les organitzacions públiques, i, entre altres mesures, el nostre equip de formadors/as està treballant per a adaptar la nostra oferta formativa amb la finalitat que pugui ser impartida de manera telemàtica, bé mitjançant formació online i/o en streaming.

Formació

Formació en qualitat i millora organitzativa

Estratègies organitzatives de govern Organització i gestió de les entitats Millorar l’atenció a la ciutadania Cartes de serveis Millora organitzativa Gestió eficaç del temps

Formació en Recursos Humans

Gestió de plantilles, llocs de treball Sistemes d’avaluació de l’acompliment Gestió de persones per competències Negociació col·lectiva Estructures organitzatives eficients

Formació en procediment administratiu

Contractació pública i compres Procediment administratiu Formes de prestació, contractació, control i avaluació serveis locals

Edició de manuals

Manuals de contractació pública

Manual de Contractació Administrativa. Diagrama dels Processos Administratius i Instruccions de Procediment. (Miguel García Rescalvo) Manual de Contractació Administrativa. Col·lecció de Plecs de Clàusules Administratives Tipus i Guia d’Instruccions d’Emplenament. (Miguel García Rescalvo) Manual de Contractació Administrativa. Col·lecció d’Impresos Tipus. (Miguel García Rescalvo) Manual de Contractació Administrativa. Solucions Innovadores als Problemes Pràctics de la Contractació. […]

Manuals de gestió de personal

Manual de Catalogació i Reglamentació dels Llocs de treball de les Entitat Locals. (Miguel García Rescalvo) Manuals per a l’elaboració de bases de convocatòries de selecció de personal en les Administracions Locals. (Manuel Fernández Martos)