Codi Ètic

Consultors de Gestió Pública és una empresa de consultoria que té com a objecte la realització d’activitats, serveis, treballs de recerca, consultoria i formació encaminats al desenvolupament i millora del funcionament de les institucions, entitats i organitzacions que integren el sector públic.

La correcta execució d’aquesta activitat exigeix mantenir les més altes exigències ètiques en els treballs professionals que es realitzin i respectar uns principis bàsics de conducta professional.

En el Codi que a continuació es presenta es recullen els principis ètics que informen l’actuació professional de Consultors de Gestió Pública i els compromisos a complir en l’exercici de la seva activitat.

Professionalitat

 • Consultors de Gestió Pública només acceptarà treballs per als quals posseeixi el coneixement i experiència necessaris. Per tant, no assumirà treballs per als quals no pugui posar a la disposició de la Institució-Client personal i recursos degudament qualificats.
 • Consultors de Gestió Pública garanteix la qualificació professional dels seus consultors i es compromet a estar al dia en els avanços i millores que es produeixin en la seva àrea d’activitat, així com a perfeccionar els seus coneixements a través del desenvolupament professional dels seus consultors.
 • Consultors de Gestió Pública només utilitzarà tècniques i mètodes provats quant a la seva eficàcia. En el cas que durant la col·laboració professional s’hagi d’aplicar algun mètode o procediment innovador, informarà la Institució del seu caràcter experimental i dels riscos que això podria comportar.
 • Consultors de Gestió Pública respondrà a les sol·licituds de la Institució, proposant solucions avançades i mantenint coherència entre els objectius del servei i els resultats obtinguts, a través de productes d’alta qualitat.
 • Consultors de Gestió Pública respectarà i aplicarà correctament la normativa vigent en l’àmbit de les disciplines relacionades amb els seus treballs, no acceptant contractes o instruccions contraris a aquesta normativa.

Relacions amb les Institucions-Client

 • En les seves relacions amb les institucions públiques, Consultors de Gestió Pública es compromet a recollir en la seva proposta de col·laboració els següents aspectes:
  • L’objectiu i abast de la col·laboració
  • La metodologia de treball a aplicar en el projecte
  • El programa de treball que identifiqui les fites definides
  • Els resultats esperats
  • Els procediments de gestió del projecte, definint els mecanismes de seguiment i control dels treballs
  • Els requisits bàsics del projecte i els potencials punts crítics que poguessin presentar-se
  • El pressupost, identificant clarament els honoraris per la prestació de serveis així com qualsevol altra despesa susceptible de facturació a la Institució-Client.
 • Consultors de Gestió Pública assignarà a tots els seus treballs des de l’inici, a un cap de projecte, que serà donat a conèixer a l’Entitat – Client i es responsabilitzarà de l’execució dels treballs i de l’equip de consultors adscrits a aquests.
 • Consultors de Gestió Pública podrà fer ús dels treballs realitzats amb anterioritat (ofertes, publicacions, estudis, etc.), citant la font de procedència, si escau, i sempre que això no constitueixi conflicte d’interessos.
 • La relació amb la Institució-Client estarà marcada per una total transparència en l’intercanvi d’informació:
 • Els consultors garantiran que des de l’inici del projecte els interlocutors per part de l’Entitat-Client estiguin correctament informats del mateix (objectius, abast, planificació, etc.)
 • Els consultors sol·licitaran a l’Entitat-Client qualsevol informació necessària per a la correcta execució dels seus treballs.
 • Els consultors informaran l’Entitat-Client del progrés dels treballs contractats, així com de qualsevol punt crític que existeixi. Per a això i previ acord de les parts, es duran a terme reunions d’anàlisis i avaluació de les diferents etapes del projecte.
 • Els consultors distribuiran la documentació generada en el desenvolupament dels treballs contractats al personal designat com a interlocutor de l’Entitat-Client.
 • Consultors de Gestió Pública facilitarà a les Institucions-Clients la seva experiència en la millora de les pràctiques administratives, comprometent-se a observar els requeriments de qualitat pactats amb elles.

Objectivitat i imparcialitat

 • Consultors de Gestió Pública és independent de qualsevol organització política o sindical i garanteix l’objectivitat, imparcialitat política i independència del seu equip consultor, manifestant la seva voluntat de treballar amb totes les opcions polítiques democràtiques.
 • Consultors de Gestió Publica donarà suggeriments constructius, exposant els pros i els contres de les opcions possibles i explicant quins d’elles són factibles.
 • Consultors de Gestió Pública podrà recórrer a la col·laboració de professionals externs, respecte dels quals garantirà, així mateix, la seva objectivitat, imparcialitat i independència, havent d’informar d’això a la Institució-Client.

Incompatibilitat

 • L’activitat de Consultors de Gestió Pública és incompatible amb qualsevol petició que impliqui el desenvolupament d’activitats que puguin condicionar la professionalitat i principis ètics del present codi.
 • Consultors de Gestió Pública no servirà interessos que estiguin en conflicte amb els de la Institució-Client en el desenvolupament d’un projecte.
 • Així mateix, es compromet a no prestar els seus serveis simultàniament en Institucions Públiques involucrades en un mateix projecte o matèria respecte de la qual existeixi conflicte d’interessos o de competència, excepte acord exprés de les dues parts.

Confidencialitat

 • Consultors de Gestió Pública garanteix la confidencialitat de la informació aportada per la Institució-Client per a la realització del treball, així com la impossibilitat de fer ús d’ella, tret que existeixi autorització expressa del Client.
 • Consultors de Gestió Pública aplicarà a la informació obtinguda per a la realització del treball la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i secret estadístic, i sense altres limitacions que les derivades del principi de bona fe.
 • Consultors de Gestió Pública es compromet a no indicar referències expresses al projecte realitzat per a una Institució Pública quan així s’hagi exigit en el contracte. En absència d’acord exprés, les referències que puguin indicar-se seran de caràcter genèric sense que puguin aconseguir, en cap cas, als contractes formalitzats amb polítics o partits polítics.
 • L’haver de confidencialitat romandrà fins i tot després d’haver finalitzat la prestació de serveis a la Institució-Client.

Atenció al Client

 • Consultors de Gestió Pública garanteix la disponibilitat de l’equip de consultors per a prestar la seva assistència tècnica verbal per a aclarir dubtes de contingut o d’aplicació en relació amb el contracte realitzat, una vegada executat aquest.
 • Consultors de Gestió Pública es compromet a assumir les complicacions que, si escau, puguin produir-se en el desenvolupament del contracte, tret que mediï un acord exprés en contra i sense més limitacions que les derivades del principi de bona fe contractual.
 • Consultors de Gestió Pública exigirà el pagament de les factures girades al Client en cas de realització efectiva del treball contractat.

Igualtat d’oportunitats i no discriminació

 • Consultors de Gestió pública es compromet a generar un entorn de treball en el qual no es produeixin discriminacions per raó de sexe, orientació sexual, origen o procedència, religió, discapacitat o qualsevol altra condició personal i/o social.

Igualtat de gènere

 • Consultors de Gestió Pública es compromet a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a través de l’erradicació de qualsevol tipus de pràctica discriminatòria i de la implementació de mesures potenciadores de la igualtat.
 • Consultors de Gestió Pública assegura la igualtat en les pràctiques de reclutament i selecció atenent sempre criteris tècnics i en cap cas a criteris personals.
 • Consultors de Gestió Pública es compromet a utilitzar un llenguatge neutre, no agressiu, que inclogui tant a dones com a homes a través de l’ús dels dos gèneres gramaticals.
 • Consultors de Gestió Pública es compromet a garantir un equilibri en la conciliació de la vida laboral i familiar de dones i homes.

Respecte al medi ambient

 • Consultors de Gestió Pública es compromet a seguir el Manual de Bones Pràctiques Ambientals que ha desenvolupat amb l’objectiu de ser respectuós amb el medi ambient. Per a això es duran a terme mesures com:
  +Reducció de l’ús de paper i si escau utilització de paper reciclat.
  +Ús d’aparells amb un consum energètic limitat.
  +Reducció de l’ús d’il·luminació artificial, aigua i aparells de climatització.
  +Adquisició de material d’oficina i altres productes respectuosos amb el medi ambient.

Responsabilitat social corporativa

 • Consultors de Gestió Pública comprèn que la Responsabilitat Social Corporativa és en si mateixa una forma d’actuació de l’organització. Basada en la gestió de l’impacte que generem sobre els nostres clients, professionals, medi ambient i sobre la societat en general.
 • Consultors de Gestió Pública treballa per allunyar-se de la concepció tradicional d’empresa, en la qual el contracte econòmic i el benefici monetari són l’objecte principal de la seva existència, treballant per:
  A) Aportar i difondre coneixement especialitzat i acumulatiu en les entitats públiques en les quals presta servei, així com formació i assistència als emprats/as municipals.
  B) Generar ocupacions reconegudes, ben remunerats i en els quals sigui possible desenvolupar-se personal i professionalment.
  C) Invertir part dels seus excedents, promovent millores que repercuteixin en la millora social, econòmica i ambiental i, especialment, en el sector públic.

Compliment del Codi Ètic

 • Consultors de Gestió Pública es compromet a respectar els principis ètics del present Codi Ètic.
 • Consultors de Gestió Pública es fa responsable, així mateix, del compliment del present codi ètic per part del seu equip consultor. La Institució-Client tindrà dret a exigir el compliment dels principis ètics continguts en el present codi.
 • Les infraccions a aquest codi quedaran subjectes a l’exigència de responsabilitat a través de les accions judicials o extrajudicials que legalment corresponguin.
 • En particular, es consideraran com a infraccions als principis d’aquest codi:
  • Revelar o permetre que sigui revelada informació confidencial sobre les activitats de la Institució-Client i sobre el seu personal quan no existeixi autorització per a la seva divulgació.
  • Acceptar un treball per al qual no està capacitada l’empresa.
  • Realitzar qualsevol acord que alteri l’objectivitat i imparcialitat del consell donat a la Institució-Client.
  • No acordar a priori amb la Institució-Client la remuneració i la seva forma de càlcul.