Millora de l’administració

Les Administracions Públiques viuen una constant necessitat de progrés i millora. Els marcs normatius canviants, les necessitats en serveis públics i les demandes de la ciutadania obliguen a posar el focus a reforçar les eines amb les quals compten les institucions per a desenvolupar les seves funcions amb èxit.

L’equip de consultors de CGP ofereix a les institucions els seus serveis en matèries com la millora del procediment, incloent l’optimització de processos, la millora de la contractació i la preparació de catàlegs i manuals de procediment. D’altra banda, també acompanyen als seus clients a l’hora de planificar a nivell de direcció estratègica, en la preparació de plans de mandat, plans sectorials, de millora de l’equip directiu, transparència… Així com l’elaboració de plans estratègics, i d’implementació i avaluació de polítiques públiques.

Així mateix, presten assessorament jurídic transversal i assistència lletrada, a més de formació específica sota demanda, en el conjunt d’aquestes matèries.