Recursos Humans

El sistema de recursos humans d’una institució és la peça central del seu funcionament, ja que tots els aspectes de la funció de les Administracions Públiques es veuen influenciats per la gestió del seu equip humà.

L’equip de CGP és especialista a assessorar i acompanyar a les institucions en la definició i el desenvolupament dels seus instruments i polítiques de gestió del personal, amb una llarga experiència en la matèria que abasta ajuntaments de totes dimensions, consells comarcals, mancomunitats, consells i cabildos insulars, diputacions, agències i empreses públiques…

Així, l’equip de CGP presta servei a les administracions per a desenvolupar els seus instruments de gestió i política retributiva, com poden ser les Relacions de Llocs de treball i les Valoracions de Llocs de treball, acompanyen en la definició de polítiques de personal, assessoren en les diferents fases dels processos de selecció (Redacció de bases, desenvolupament de proves, selecció de perfils), en eines de carrera i desenvolupament de recursos humans (com poden ser formació, productivitat, disciplina, plans de promoció, sistemes de carrera), i acompanyen en la gestió de relacions laborals (textos convencionals, assistència en la negociació).

Així mateix, presten assessorament jurídic transversal i assistència lletrada, a més de formació específica sota demanda, en el conjunt d’aquestes matèries.